Kunstwerken De Drie Polders en De Dijken Bakkerom

De Boer & De Groot is in het voorjaar van 2020 gestart met het project 'geautomatiseerde kunstwerken' in het Zuidelijk Westerkwartier te Groningen. Dit project is namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest door Prolander aan De Boer & De Groot gegund. Onderdeel van het gebied Zuidelijk Westerkwartier zijn 'De Drie Polders' en 'Polder de Dijken-Bakkerom'. Onder andere in deze twee gebieden wordt gewerkt aan de inrichting van waterberging en natuur.

Wat gaat er gebeuren? 
Voor het functioneren van de waterbergingen in de voorgenoemde twee polders, wordt hier onder andere een dubbel vijzelgemaal, een poldergemaal, twee inlaatwerken, twee geautomatiseerde stuwen en diverse damwanden en beschoeiing door De Boer & De Groot aangelegd. Met de herinrichting en realisatie van de nieuwe kunstwerken wordt een bergingscapaciteit in de beide gebieden gerealiseerd van respectievelijk 1,2 en 1,1 miljoen m3 water. De oplevering van onze werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2021. 

Ruimte voor natuur en water
In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Dit zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier vindt u op deze website.
 

 

Afgeronde projecten