Sloop en herinrichting Zwettebrug

In juni 2017 zijn de eerste (voorbereidende) werkzaamheden voor het project ‘sloop en herinrichting Zwettebrug’ in Leeuwarden van start gegaan. Dit in opdracht van de provincie Fryslan. De Zwettebrug wordt sinds de komst van de Haak om Leeuwarden (2014) niet meer gebruikt. In het tracebesluit van 2010 is bepaald dat de brug geheel opgeruimd wordt. De beide beweegbare delen zijn in het najaar van 2016 reeds verwijderd. De Boer & De Groot civiele werken b.v. is hoofdaannemer van dit omvangrijke project, en gaat in samenwerking met Antea Group, Nauta Heeg  en Reef Infra uitvoering geven aan de diverse werkzaamheden.

De Zwettebrug wordt gesloopt tot circa 3m1 boven het waterpeil. Daarnaast worden bestaande houten remming- en geleidewerken vervangen door geleidewerken van staal, en de verhardingen van de op- en afrit van de brug verwijderd. De bijbehorende grondlichamen worden afgegraven waarbij circa 50.000 m3 grond vrij komt. Tevens wordt de oude toegangsweg “Vrijbaan” gesloopt. Aansluitend vindt de (her)inrichting van de terreinen plaats, inclusief het herstellen van de waterhuishouding, aanleg van nieuwe watergangen, duikers en infiltratiesystemen. De bestaande kruising tussen de Newtonlaan en James Wattstraat wordt ook gereconstrueerd. Het project dient in april 2018 te worden opgeleverd.

De sloop van de Zwettebrug is onderdeel van het project Leeuwarden Vrijbaan. Klik hier om naar de projectsite te gaan voor de meest actuele informatie omtrent de werkzaamheden (en scheepvaart- en verkeershinder) welke gaande is op dit moment. 

Afgeronde projecten