CO2 Prestatieladder

De BGA groep geeft hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en daarmee samenhangende aspecten. CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten is daarom een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf. Om de CO2-uitstoot te kunnen beheersen wordt de CO2-prestatieladder gehanteerd.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Eind juli 2013 heeft de BGA groep het CO2-Bewust certificaat Niveau 5 behaald.

Inzicht

Om de CO2-uitstoot te kunnen reduceren zal er eerst geïnventariseerd moeten worden wat de huidige uitstoot bedraagt.

Om dit te kunnen bepalen worden alle energiestromen van de organisatie in kaart gebracht, vastgelegd volgens ISO 14064-1 en kan de ''carbon footprint'' worden bepaald. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in directe- en indirecte emissies. Kijk voor onze gegevens op de website van het SKAO.

CO2 reductie

De BGA groep heeft het streven de CO2-uitstoot de komende jaren sterk te reduceren. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de doelstellingen geformuleerd en vertaald naar ons energie management programma. Dit energie managament programma gaat specifiek in op het milieuaspect van de CO2-uitstoot. Enerzijds is dit voor de BGA groep één van de prestatie-indicatoren met een hoge prioriteit binnen haar duurzaamheidsambities en anderzijds wordt het opzetten van een actief programma steeds meer een eis of wens van haar stakeholders. Voor de BGA groep geldt 2016 als basisjaar voor de CO2-reductie. Ten opzichte van het basisjaar willen wij in de periode 2018-2023 5% emissie verminderen met betrekking tot de scope 1 emissie.

Communicatie

Om de CO2-reductie te bevorderen, is goede communicatie en betrokkenheid een vereiste. Als BGA groep zien wij onder andere onze opdrachtgevers, collega-bedrijven, onderaannemers, leveranciers, omwonenden, overheden en NGO's (o.a. waaronder brancheverenigingen en milieuorganisaties) en uiteraard de eigen medewerkers als belangrijkste stakeholders.

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot de evenwichtige doelstellingen te komen en transparant te zijn. Transparant in de wijze waarop wij onze doelstellingen willen realiseren en wat de uiteindelijke resultaten zijn.

Kijk voor onze certificeringen op onze downloadpagina.

Terug naar MVO